green header background

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Så här behandlas dina personuppgifter

Humm Europe AB, nedan Humm, värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är måna om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Humm behandlar personuppgifter

Humm behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås, för att distribuera nyhetsbrev samt kunna erbjuda god service till dig som kund eller avtalspart. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler. Humm kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Humm, på en rättslig förpliktelse, på ett berättigat intresse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.

Humm behandlar även vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Humm för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Hur Humm behandlar dina personuppgifter

Humm behandlar enbart dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullfölja de åtagande som Humm har. Därför behandlas inte sådana personuppgifter som går utöver de uppgifter som Humm behöver för det aktuella syftet. Dina personuppgifter sparas endast så länge som uppgifterna är nödvändiga.

Hur dina personuppgifter skyddas

Humm har vidtagit åtgärder för att hålla en hög teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå och minimera de risker som finns med personuppgiftbehandling. I de fall Humm anlitar ett personuppgiftbiträde säkras en tillsvarande nivå för biträdets hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerade hos Humm har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Humm behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har också rätt att fråga om personuppgifter som Humm behandlar:

begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga, begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på vår adress Humm Europe AB BOX 975, 80133 Gävle. 
Behandlar Humm dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende humm behandling av personuppgifter om dig.

Har du frågor om personuppgiftshanteringen kan du kontakta Humm på [email protected]
Kontakta HUMM

Om du har några frågor rörande vår integritetspolicy, vänligen kontakta Humm på:

Humm Europe AB

BOX 975

80133 Gävle. 

(Senast uppdaterad 22/02/2019)